+ 1-888-787-5890  
   + 1-302-351-4405  
 
 
 
 

Essay/Term paper: Kommunalt samarbejde - formalisering eller kommunikation

Essay, term paper, research paper:  Business

Free essays available online are good but they will not follow the guidelines of your particular writing assignment. If you need a custom term paper on Business: Kommunalt Samarbejde - Formalisering Eller Kommunikation, you can hire a professional writer here to write you a high quality authentic essay. While free essays can be traced by Turnitin (plagiarism detection program), our custom written essays will pass any plagiarism test. Our writing service will save you time and grade.


Kommunalt samarbejde - formalisering eller kommunikation


Af Peter Mulvany
tlf 5944 5281/ 4083 8819
...rhus, maj 1996.

Indsamlingen af affald sker i langt de fleste kommuner af kommunens egen renovationsafdeling eller af en privat virksomhed på en kommunal kontrakt. Der forventes i de kommende år en koncentration på markedet for indsamling af affald, hvorefter de fælleskommunale og lands-dækkende private selskaber vil opleve en kraftig vækst og vil dominere markedet. I Danmark produceres der årligt 10,9 mio. tons affald og kommunernes udgifter til indsamling af renovation beløber sig til 1,4 mia. kr. årligt. Udtalelser fra mange sider hævder, at kommunerne i fremtiden vil have et tættere og mere alsidigt samarbejde med deres leverandører af varer og tjenesteydelser, herunder affaldsindsamlere for at kunne dække kommunernes stadig øgede behov for komplicerede løsninger.
En gennemgang af faglitteraturen og udtalelser fra fagfolk tyder dog på, at man sjældent gør sig klart, hvad man mener med "samarbejde". Jeg har i en undersøgelse af de danske kommuners samarbejde med deres affaldsindsamlere fundet to former for samarbejde: 1) formel integration og 2) kommunikation. Formel integration blev målt som et gennemsnit af omfanget af det kontrakt-
baserede samarbejde og investering i affaldsindsamlingsudstyr, der anvendes af modparten.
Kommunikation blev målt som et gennemsnit af graden af tillid, commitment (forpligtelse) og information til indsamleren, gensidig afhængighed mellem kommune og indsamleren, samarbejde om løsning af problemer, der måtte opstå og samarbejdsvilje hos indsamleren med hensyn til kommunens ønsker til indsamling.
Undersøgelsens centrale resultat er vist i figur 1 og er resultatet af en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af 27 danske kommuner foretaget i april 1996. De fleste kommuner har alle en høj grad af kommunikation med deres affaldsindsamler, men en meget variende grad af formel integration. Min undersøgelse viser, at det især var kommuner med et stort indbyggertal, der har en formel integration af affaldsindsamlingsfunktionen i kommunen i form af egen indsamling. Kommuner med et stort indbyggertal har en højere grad af gensidig afhængighed af indsamleren og har investeret mere i transaktionsspecifikke aktiver. Kommuner med egen indsamling af affald er mere aktiv i søgning af information på affaldsområdet og har investeret mere i transaktionsspecifikke aktiver. Undersøgelsen viser, at kommunerne hverken føler de har magt over eller er afhængige af deres leverandør men har tillid til indsamleren og har en høj grad af samarbejde om løsning af de problemer, der måtte opstå og at indsamleren er meget samarbejds-villig med hensyn til kommunens ønsker til indsamling og visse leverandører er forpligtet til at løse alle tænkelige opgaver for deres kommuner på affaldsindsamlingsområdet. Alle kommuner mener at de har stor indsigt i lovgivningen på området og tilrettelæggelse af affaldsindsamling og bruger megen tid, på at holde sig orienteret om udviklingen på affaldsområdet. Derimod føler kommu-nerne ikke, at de er særlig committede til indsamleren eller har gjort store investeringer i trans-aktionsspecifikke aktiver eller aktiver, der benyttes af modparten.
Relationerne mellem kommunerne og affaldsindsamlerne viser sig at være baseret på tillid, at leverandørerne ønsker at yde de ønskede ydelser og der er et utvungen samarbejde om løsning af de problemer, der måtte opstå. Alle kommunerne er villige til at investere tid og kræfter i forhand-linger med indsamlerne og i en løsning af en eventuel konflikt.
Mens alle kommuner har en ens høj grad af kommunikation med deres affaldsindsamlere er det muligt for kommunerne at øge den formelle integration med et større kontraktbaseret samarbejde og investering i affaldsindsamlingsudstyr, der anvendes af modparten.
Det er min opfattelse, at kommunerne i fremtiden vil få mere omfattende opgaver, der skal løses under hensyntagen til flere krav om miljøhensyn, EU-licitationer og statslige pålæg om udlicitering og budgetmål. Disse krav vil tvinge kommunerne til at drage større omsorg for deres indkøb og til
at købe driftsydelser fra eksterne leverandører i stedet for at producere dem selv. Sammenholdt med den stigende koncentration af leverandører er kommunerne nødt til at styrke deres indkøbs-funktion med medarbejdere, der kan indgå i en dialog med brugerne i kommunerne og deltage i komplicerede forhandlinger med leverandørerne om produktegenskaber og kontraktforhold. Vælger kommunerne fortsat at indsamle dagrenovation selv, må de slutte sig sammen med andre kommuner i fælleskommunale selskaber om en fælles løsning af indsamlingsopgaverne for derved at udnytte deres ressourcer og ekspertise bedre.

 

Other sample model essays:

konkurrence forhold De britiske konkurrence forhold adskiller sig ikke fra de danske i særlig stor grad. Man har i Storbritannien et liberalistisk syn på konkurrencen, dvs. man har fri konkurr...
Business / Labor Unions
Labor unions are groups or clubs of workers and employees who bond together to get good working conditions, fair pay, and fair hours for their labor. For example, in a newspaper, all the people ...
Business / Lee Iacocca
Lee Iacocca, born Lido Iacocca on October fifteenth 1924, was the son of an Italian immigrant named Nicola Iacocca. He had one sister named Antonette. The family lived in Allentown, Pennsylvania....
William Strauss Long Swings in the Exchange Rate and the Excess Returns Puzzle: The Role of Imperfect Knowledge The paper is a clear breath of "dirty" air in the sterile world of perfect f...
BACKGROUND In 1996, AT&T decided to split into three different companies. These new companies were the new AT&T, NCR, and Lucent Technologies. Lucent Technologies is one of the leading desi...
MACROECONOMIC OVERVIEW BY Steven Ricciardi Mr. Esposito Economics ...
Business / MAGLEV
MAGLEV CONSEQUENCES Magnetically levitated ground transportation, or "maglev," is an advanced mode of surface high speed transportation whereby a vehicle gliding above a guide track is suspen...
1. Explain and evaluate critically Malthus"s population theory. In 1798 Thomas Robert Malthus, a British clergyman and professor, wrote an essay showing the way to modern demography. In 1824 he...
SUMMARY Summary of the article by David Forman "BHP REVITALISES ITS GLOBAL MANAGEMENT," Business Review Weekly, April 17 1995, page 24-26. BHP is setting up the ...
Notes based on Managing Globalization in the age of Interdependence, published 1995 by Pfeiffer & Company, San Diego, CA. Introductory Quotation: "In Managing Globalization in the Age of In...
it is always perfect
Frederick, Maryland, United States
The experience with Dream Essay is stress free. Service is excellent and forms various forms of communication all help with customer service. Dream Essay is customer oriented. Writer 17663 is absolutely excellent. This writer provides the highest quality of work possible.
Browns Mills, New Jersey, United States
Dream Essay is excellent. Writer 7135 is excellent. Met all requirements of the paper produce superb work. Thank you for your time and an excellent paper.
Browns Mills, New Jersey, United States
Writer 37301 is excellent produces assignments ahead of deadline which provides enough time for review and revisions, and the assignments are done according to rubrics. Excellent
Browns Mills, New Jersey, United States
Only competent & proven writers
Original writing — no plagiarism
Our papers are never resold or reused, period
Satisfaction guarantee — free unlimited revisions
Client-friendly money back guarantee
Total confidentiality & privacy
Guaranteed deadlines
Live Chat & 24/7 customer support
All academic and professional subjects
All difficulty levels
12pt Times New Roman font, double spaced, 1 inch margins
The fastest turnaround in the industry
Fully documented research — free bibliography guaranteed
Fax (additional info): 866-332-0244
Fax (additional info): 866-308-7123
Live Chat Support
Need order related assistance?—Click here to submit a inquiry
© Dreamessays.com. All Rights Reserved.
Dreamessays.com is the property of MEDIATECH LTD