+ 1-888-787-5890  
   + 1-302-351-4405  
 
 
 
 

Essay/Term paper: Spain 2

Essay, term paper, research paper:  Geography

Free essays available online are good but they will not follow the guidelines of your particular writing assignment. If you need a custom term paper on Geography: Spain 2, you can hire a professional writer here to write you a high quality authentic essay. While free essays can be traced by Turnitin (plagiarism detection program), our custom written essays will pass any plagiarism test. Our writing service will save you time and grade.


Statsskick och politik


Enligt författningen, som godkändes i en folkomröstning 1978, är Spanien en
ärftlig monarki med kungen som statsöverhuvud. han utser premiärministern och
på den senares inråd de övriga regeringsledamötena.
Regeringen är ansvarig inför Cortes Generales, ett parlament med två kamrar.
Deputeradekammaren har 350 ledamöter, som väljs för fyra år enligt en
proportionell metod; partierna måste klara en treprocentsspärr för att bli
representerade i kammaren. Senaten har 302 ledamöten, varav 255 väljs direkt
och resten av de autonoma regionernas församlingar. Det finns 17 autonoma
regioner med egna regionala parlament och regeringar.
År 1982 erövrade PSOE ((Partido Socialista) spansk socialistparti)
regeringsmakten, som de behållit trots flera motgångar. Att detta lyckats är till
stor del Felipe Gonzáles förtjänst. Under hans ledning har partiet lämnat en rad
gamla socialistiska dogmer. Redan 1979 krävde han att marxismen skulle strykas
ur partiprogrammet, vilket accepterades först efter hård strid. Trots att PSOE
förlorade sin majoritet i 1993 års val kunde Gonzáles bilda en minoritetsregering
av socialister och partilösa. Han stöddes av de moderata baskiska och katalanska
nationalisterna, men båda vägrade ingå i en koalition med socialisterna. Den
borgerliga oppositionen är organiserade i PP (( Partido Popular) Folkpartiet), som
är ett högerparti och CDS ((Centro democratico y social).
Vänsteroppositionen utgörs främst av IU ((Izquierda Unida) Förenade vänstern) i
vilket bl.a. PCE ( Kommunistpartiet ) ingår.
Rättsväsen

Rättsordningen i Spanien är i huvudsak kodifierad, med bl.a. civillag, handelslag,
strafflag, civilprosseslag och straffprocesslag. Lokala avvikelser förekommer,
särskilt inom familje- och arvsrätten. Domstolsväsendet består av
Författningsdomstolen, Högsta domstolen (Tribunal supremo) och ett antal olika
lägre insatser. Under de senaste åren har rättsutvecklingen i Spanien påverkats av
landets medlemskap i EU.Av : Peter Sztankovits
&
Marika Raudasoja
Spsa 2 Samhälle
--------------------------------------------------------------
 

Other sample model essays:

Geography / Spain
Spain Spain, a country occupying the greater part of the Iberian Peninsula, and bounded on the north by the Bay of Biscay, France, and Andorra, and on the east by the Mediterranean Sea. The Balear...
I. Introduction A. Thesis B. Statement of problem II. Beginnings A. Childhood B. The Making of a Revolutionary III. The Five Year Plans in Industry A. Progress and Benefits to Russia B. Downfa...
this is it PHYSICAL: Relief: Ethiopia consists mainly of Desert and Mountains. Many valleys and plateau¹s also can be found in the country. Due to these landform types the percentage of farm l...
World History / Suomen Kalliopera
Maamme korkokuva ja kallioperä Korkeussuhteet Kun käytetään alangon ylärajana 200 metrin korkeustasoa, suurin osa maastamme voidaan lukea alangoksi. 200 metrin ylittäviä seutuja on vain K...
World History / Sustainable Development
By the year 2200 there will be a lot more people living on this planet then there are now. Estimates range anywhere from 15 to 36 billion people. Where will these people live? How will they liv...
Geography / Thailand
THAILAND Thailand is a country in South East Asia. Its neighboring countries are Cambodia on the east, Burma (now called Myanmar) on the west, Laos on the north, and Malaysia on the south. The m...
THESIS ESSAY The early nineteenth century was an era of tremendous growth and change for the new nation. This is a thesis statement that will be proven true in my essay. And why don"t I begin wi...
GY202 Geographic Thought Essay #1 - The Five Themes in Geography September 6, 1995 John Doe During the 1980's the United States showed unacceptably low test scores on simple Geographic tests....
Peru's gross domestic product in the late 1980s was $19.6 billion, or about $920 per capita. Although the economy remains primarily agricultural, the mining and fishing industries have become increa...
World History / The Airship
THE HISTORY OF THE AIRSHIP Airships. In the early years of War, these beasts were known for their majestic presence in the sky and were icons of a country"s power and prestige. They reigned most...
Experience with Dream Essay - Reliable and great customer service. Quality of work - High quality of work.
Browns Mills, New Jersey, United States
Dream Essay - Very reliable and great customer service. Encourage other to try their service. Writer 91463 - Provided a well written Annotated Bibliography with great deal of detail per the rubric.
Browns Mills, New Jersey, United States
it is always perfect
Frederick, Maryland, United States
The experience with Dream Essay is stress free. Service is excellent and forms various forms of communication all help with customer service. Dream Essay is customer oriented. Writer 17663 is absolutely excellent. This writer provides the highest quality of work possible.
Browns Mills, New Jersey, United States
Only competent & proven writers
Original writing — no plagiarism
Our papers are never resold or reused, period
Satisfaction guarantee — free unlimited revisions
Client-friendly money back guarantee
Total confidentiality & privacy
Guaranteed deadlines
Live Chat & 24/7 customer support
All academic and professional subjects
All difficulty levels
12pt Times New Roman font, double spaced, 1 inch margins
The fastest turnaround in the industry
Fully documented research — free bibliography guaranteed
Fax (additional info): 866-332-0244
Fax (additional info): 866-308-7123
Live Chat Support
Need order related assistance?—Click here to submit a inquiry
© Dreamessays.com. All Rights Reserved.
Dreamessays.com is the property of MEDIATECH LTD