+ 1-888-787-5890  
   + 1-302-351-4405  
 
 
 
 

Essay/Term paper: Suomen kalliopera

Essay, term paper, research paper:  World History

Free essays available online are good but they will not follow the guidelines of your particular writing assignment. If you need a custom term paper on World History: Suomen Kalliopera, you can hire a professional writer here to write you a high quality authentic essay. While free essays can be traced by Turnitin (plagiarism detection program), our custom written essays will pass any plagiarism test. Our writing service will save you time and grade.


Maamme korkokuva ja kallioperä


Korkeussuhteet

Kun käytetään alangon ylärajana 200 metrin korkeustasoa, suurin osa maastamme voidaan lukea alangoksi. 200 metrin ylittäviä seutuja on vain Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa. Mutta Kemijoen vesistön alueella aina Savukoskelle, Sodankylään ja Kittilään sakka ulottuvat alle 200 metrin korkeusvyöhykkeen alapuolelle jäävät alueet. Inarin allas sekä Lutto- ja Tenojoen varret jäävät myös tämän tason alapuolelle. Keski-Suomen ylänkö on ainoa laaja 200 metrin korkeustason ylittävä alue etelässä. Se käsittää vedenjakajamaita Kymijoen ja Kokemäenjoen välistä ja noin 60 km pitkänä yhtenäisenä vyöhykkeenä ulottuu Jyväskylän luoteispuolelta Pylkönmäen kautta Soiniin.

Maamme pinta-alasta 200 metrin alapuolelle jäävää aluetta eli alankoa on noin 80 %. Vain viidennes on ylänköä. Pinta-alastamme puolet jää alle 120 metrin korkeustason ja yli 300 metrin korkeustason ylittäviä alueita on 4 %. 1,5 % pinta-alastamme on yli 400 metrin alueita. Korkeustason 100 metriä alle jäävää aluetta on 40 % pinta-alasta. 30-100 km leveä rannikkovyöhyke sekä Vuoksen, Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöjen sokkeloiset rantamaat kuuluvat kyseiseen 100 metrin alle jäävään alueeseen.

Halti (1328 m), Ridnitsohta (1317 m), Kovddoskaisi (1210 m) ja Kahperusvaarat (1144 m) ovat maamme korkeimmat tunturihuiput, jotka sijaitsevat
"käsivarressa" Enontekiön luoteisosassa. Siellä on noin 40 yli 1000 metrin yltävää huippua. Ylläs- ja Pallastunturien tunturijaksot sekä Saariselältä Muotkatuntureille kaartuva Inarin allasta ympäröivä tunturiketju ovat muita korkeita tunturialueita Suomessa. Taivalkosken Iso-Syöte (431 m) on eteläisin tunturimme. Tavallisesti muualla Suomessa lakikorkeudet yltävät 200-300 metrin korkeustasolle.

Kallioperän pinnanmuodot

Joko kestävän kivilajin, eroosion tai tektonisen kohoamisen seurauksena peneplaanista, syntyneestä kulutustasosta kohoaa paikoin erillisiä jäännösvuoria ja kalliokohoumia. Suomessa jäännösvuoria ovat kulutusta hyvin kestävän kvartsiitin
muodostat Tiirismaa, Koli, Kinahmi, Vuokatti, Pelkosenniemen, Pyhätunturi sekä Ylläs- ja Ounastunturit. Ympäristöstään niiden laet kohoavat satoja metrejä.
Yleensä muihin kivilajeihin liittyvät korkeuserot ovat pieniä. Kuitenkin esim. Satakunnan hiekkakivialuetta halkovien diabaasikallioiden pinnat ovat noin 50 metriä korkeammalla alueen hiekkakivipintoja.
Lauhavuori sekä Lapin Pallas- tunturi ja Nattaset, jotka koostuvat hiekkakivestä edustavat eroosion synnyttämiä jäännöskohoumia. Niiden kivi ei ole kovempaa kuin ympäristössä.

Eroosion kulumia tai tektonisia vajoamia esiintyy peneplaanissa myös paikallisina painanteina. Alemmaksi ympäristöään ovat kuluneet mm. Satakunnan ja Muhoksen sedimenttikivialueet sekä jotkut liuskekivialueet. Hautavajoamia ovat mm. edellä mainitut sedimenttikivialueet ja Inarin allas. Eniten niistä on vajonnut Muhoksen alue lähes kilometrin ja Satakunnan alue ainakin 650 metriä.

Kallioperä

Suomen hyvin vanha kallioperä on peruskalliota, joka ulottuu Suomen yli itään ja Kuolan niemimaalle saakka. Fennoskandian peruskalliota kutsutaan myös nimellä Baltian Kilpi.
Maapallon iän ollessa kolme miljardia vuotta, peruskallio muodostui hitaasti jähmettymällä magmasta. Magma on maapallon pintaa kohti nousevaa sulaa kiviainesta. Magmaa on edelleen maankuoren alla ja se purkautuu tulivuorten kautta maanpinnalle mannerlaattojen reunaosissa. Peruskallio on jatkuvasti poimuttunut jähmettymisen jälkeen ja kulunut siiten tasaiseksi satojen vuosimiljoonien aikana. Vaikka tarkkoja tietoja tapahtumista ei ole, ovat muuttuneet kivilajit merkkeinä parin miljardin vuoden takaisista liikkeistä kallioperässämme. Karelidit ja Svekofennidit ovat aikoinaan olleet kaksi Suomen poikki kulkenutta vuoristoa. Karelidit ovat kulkeneet Laatokalta länsi-Lappiin ja Svekofennidit Suomen eteläosien halki edelleen Ruotsin puolelle. Poimuvuoret eivät nykyään erotu ympäristöstään. Maastossa on säilynyt muutamien kivilajien kohtia vaaroina tai tuntureina. Esimerkiksi Tiirismaa, Koli, Vuokatti ja Ruka ovat tällaisia kohtia.
Vuorenpoimutus on tapahtuma, jonka yhteydessä maankuori halkeili ja lisäksi kohosi paikoin ja vajosi toisaalla. Kallioperällemme ovatkin tunnusomaisia murtumalinjat ja ruhjevyöhykkeet. Myöhemmin jotkin murtumalinjat ovat täyttyneet vedellä ja muuttuneet kauniiksi järviksi. Yleensä vuorenpoimutuksen yhteydessä syntyneet järvet ovat pieniä, mutta myös Laatokka, Päijänne ja Inari ovat syntyneet tällä tavoin.

Pimuvuoristo

Virtaava vesi, lämmönvaihtelu ja tuuli kuluttavat kalliota. Irtaimet ainekset lähtevät usein liikkeelle tämän eroosion johdosta ja lajittuvat ja kasaantuvat usein veteen. Fennoskandian peruskallion kulumistuotteet kasaantuivat syvään mereen Fennoskandien läsipuolelle vuosimiljoonien kuluessa, jossa ne joutuivat mukaan vuorenpoimutukseen ja nousivat noin 400 miljoonaa vuotta sitten ylös kölivuoristona.
Satojen vuosimiljoonien aikana se kuitenkin kului yhä matalammaksi ja sen aineksia kertyi taas mereen. Mutta noin 40 miljoonaa vuotta sitten köli kohosi uudelleen, samoihin aikoihin kuin Alpit poimuttuivat.
Vuorenpoimutuksiin eivät kuitenkaan joutuneet kaikki kulumistuotteet, vaan niistä syntyi kerroskivilajeja. Tanskaan ja Etelä-Ruotsiin peruskallion päälle kasaantui paksuja hiekka-, savi- ja kalkkikerrostumia. Pitkien aikojen kuluessa ne sitten iskostuivat kerrostuneiksi kivilajeiksi. Päällimmäiset kerrokset ovat noin 130 miljoonaa vuotta vanhoja. Manner-Euroopasta kerroskivilajit peittävät suuren osan, ja peruskallio on syvällä niiden alla.Jähmettyneet kivilajit

Maapallomme alkoi jäähtyä noin 4500 miljoonaa vuotta sitten, jota ennen se oli pelkkää sulaa kiveä. Sulan Kiven eli magman jäähtyessä syntyy jähmettyneitä kivilajeja eli magmakivilajeja. Maankuoren sisällä magma kivettyi toisinaan hitaasti, jolloin eri mineraalit kasaantuivat yhteen. Kiven rakenteessa tämä näkyy kiteinä. Tällaisia magmakivilajeja kutsutaan syväkivilajeiksi. Suomessa tunnetuin yleisistä syväkivilajeista on graniitti. Se koostuu kolmesta eri mineraalista: valkoisesta kvartsista, punaisesta tai valkoisesta maasälpästä ja mustasta tai värittömästä kiilteestä.
Maassamme on useita eri graniittityyppejä, joiden ikä, rakenne ja väri vaihtelevat. Punasävyistä graniittia on usein rannikkoseuduilla, sisämaassa on myös harmaita graniitteja. Lisäksi on myös graniitteja, jotka ovat lähes mustia. Rapakiveksi kutsutaan murenevaa pallomaisia kidekuvioita sisältävää punaista graniittia. Graniitti on erittäin kestävää ja se halkeilee suorakulmaisiksi paloiksi. Graniittia ovat usein myös talojen kivijalat ja suuret julkiset rakennukset. Suomalaista graniittia viedään myös ulkomaille.
Se on myös suosittua sisustusmateriaalia. Se sopii hyvin keittiön työtasoksi kuin olohuoneen ikkunalaudaksi - kauniina ja kestävänä.
Pintakivilajit syntyvät, kun tulivuoren toiminnassa magmaa purkautuu maan pintaan saakka, jossa se jähmettyy huomattavasti nopeammin kuin maan uumenissa. Pintakivilajeissa mineraalit eivät ole kasautuneet selviksi kiteiksi, vaan kivi on rakenteeltaan tasalaatuisen näköistä.

Muuttuneet kivilajit

Muuttuneet kivilajit muodostuvat, kun jähmettyneet kivilajit joutuvat mukaan vuorenpoimutuksiin. Kovan lämpötilan ja paineen alaisina niiden mineraalit järjestyvät uudelleen litteiksi ja yhdensuuntaisiksi juoviksi. Rakeisesta graniitista tulee poimuttuessaan juovikasta gneissiä, savikivestä kiilleliusketta, kvartsipitoisesta hiekkakivestä kvartsiittia ja kerrostuneesta kalkkikivestä marmoria.

Malmit ja malmikaivokset

Yhtä tai useampaa metallia on malmikivessä niin runsaasti, että niiden erottaminen on taloudellisesti kannattavaa. Kaivos voidaan perustaa, jos malmiesiintymä eli malmio on tarpeeksi suuri. Liuskekivistä muodostuvalla malmivyöhykkeellä, joka ulottuu Perämereltä Pohjois-Karjalaan sijaitsevat monet Suomen kaivokset. Vyöhykkeen rikkaimmat alueet sijaitsevat Ruotsin puolella Norrbottenissa ja Venäjän alueella Itä-Karjalassa


--------------------------------------------------------------
 

Other sample model essays:

World History / Sustainable Development
By the year 2200 there will be a lot more people living on this planet then there are now. Estimates range anywhere from 15 to 36 billion people. Where will these people live? How will they liv...
Geography / Thailand
THAILAND Thailand is a country in South East Asia. Its neighboring countries are Cambodia on the east, Burma (now called Myanmar) on the west, Laos on the north, and Malaysia on the south. The m...
THESIS ESSAY The early nineteenth century was an era of tremendous growth and change for the new nation. This is a thesis statement that will be proven true in my essay. And why don"t I begin wi...
GY202 Geographic Thought Essay #1 - The Five Themes in Geography September 6, 1995 John Doe During the 1980's the United States showed unacceptably low test scores on simple Geographic tests....
Peru's gross domestic product in the late 1980s was $19.6 billion, or about $920 per capita. Although the economy remains primarily agricultural, the mining and fishing industries have become increa...
World History / The Airship
THE HISTORY OF THE AIRSHIP Airships. In the early years of War, these beasts were known for their majestic presence in the sky and were icons of a country"s power and prestige. They reigned most...
4)The Application of Science to Engineering Improvements in engineering are very important to the industrialization and prosperity of a country. Although engineering improvements sometimes come t...
Geography / The Arctic Tundra
Location The Tundra is located in the northern regions of North America, Europe, Asia, as well as a few regions of Antarctica. The Tundra is the second largest vegetation zone in Canada. It can be d...
World History / The Blackfoot Indians
The Blackfoot Indians The wind blows across the lone prairie, causing the golden heads of grass to sway in a synchronized motion. On the horizon stands a herd of buffalo with bowed heads silhouet...
"Restore the Emperor Expel the Barbarians": The Causes of the Showa Restoration          Sonno joi, "Restore the Emperor and expel the Barbarians," was the battle cry that ushe...
Experience with Dream Essay - Reliable and great customer service. Quality of work - High quality of work.
Browns Mills, New Jersey, United States
Dream Essay - Very reliable and great customer service. Encourage other to try their service. Writer 91463 - Provided a well written Annotated Bibliography with great deal of detail per the rubric.
Browns Mills, New Jersey, United States
it is always perfect
Frederick, Maryland, United States
The experience with Dream Essay is stress free. Service is excellent and forms various forms of communication all help with customer service. Dream Essay is customer oriented. Writer 17663 is absolutely excellent. This writer provides the highest quality of work possible.
Browns Mills, New Jersey, United States
Only competent & proven writers
Original writing — no plagiarism
Our papers are never resold or reused, period
Satisfaction guarantee — free unlimited revisions
Client-friendly money back guarantee
Total confidentiality & privacy
Guaranteed deadlines
Live Chat & 24/7 customer support
All academic and professional subjects
All difficulty levels
12pt Times New Roman font, double spaced, 1 inch margins
The fastest turnaround in the industry
Fully documented research — free bibliography guaranteed
Fax (additional info): 866-332-0244
Fax (additional info): 866-308-7123
Live Chat Support
Need order related assistance?—Click here to submit a inquiry
© Dreamessays.com. All Rights Reserved.
Dreamessays.com is the property of MEDIATECH LTD